Varianty pravidelných servisních služeb

Smluvní činnosti

Podle konkrétních potřeb a požadavků zákazníka a také podle konkrétních místních podmínek se individuálně vybere vhodná kombinace jednotlivých služeb vyhovující pro dané zařízení. Při dlouhodoběji prováděných servisních službách je vždy smluvní vztah ošetřen uzavřením servisní smlouvy - smlouvy o dílo.

Příklad:

Nejběžněji využívaná kombinace servisních služeb   (detailně je rozsah poskytovaných služeb definován v servisní smlouvě)

  1.           provozování výměníkové stanice

  2.           havarijní zabezpečení

  3.           kontrolní a zkušební činnost

 

 

Výňatek ze servisní smlouvy:

Provozování výměníkové stanice

Tato činnost obsahuje pravidelné fyzické kontroly provozu výměníkové stanice – jeho topných okruhů ve standardní periodě 1x týdně u stanic vybavených automatikou.  Při kontrole provozu bude provedeno zejména: vizuální kontrola stavu technologie, kontrola chodu technologie, porovnání výstupních parametrů s požadovanými, korekce parametrů podle požadavku objednatele, vedení provozního deníku, drobná provozní údržba. 

Havarijní zabezpečení

         Pro případ výpadku provozu výměníkové stanice či vzniku havarijní situace drží zhotovitel nepřetržitou havarijní službu (pohotovost) tak, aby v případě vzniku   takové situace byl schopen provést prvotní havarijní zásah vedoucí v rámci možností k alespoň k provizornímu udržení technologie v chodu, případně zabránění vzniku dalších škod.

Kontrolní a zkušební činnost

Zhotovitel bude podle seznamu smluvních činností provádět pravidelné předepsané kontroly a zkoušky.

Zhotovitel bude dále u komponentů a celků technologie vyžadujících provádění předepsaných pravidelných revizí či cyklických zkoušek sledovat lhůty jejich aktuálnosti a bude v případě pověření zajišťovat jejich provádění.

Rozsah takto „sledované“ technologie bude definován písemnou formou po předložení dokladů k technologii na  počátku platnosti této smlouvy, při převzetí technologie.   

Ostatní související práce, činnosti a dodávky

Objednané jednotlivé havarijní zásahy stejně jako objednané opravy a případně úpravy technologie výměníkové stanice budou ve smluvním vztahu brány jako samostatné obchodní případy a jako takové budou objednateli fakturovány.

Vždy po jednom roce provozu výměníkové stanice bude zhotovitelem na technologii provedena celková roční kontrola jejího stavu vč. provedení předepsaných zkoušek. Výsledky roční kontroly budou zaznamenány do protokolu, který bude předán objednateli.

         Po provedení smluvní roční kontroly zhotovitel vyhodnotí stav technologie a navrhne objednateli nutné opravy, případná technická vylepšení nebo možné úpravy podle nových technických možností.

V rámci smluvních činností bude zhotovitel pravidelně sledovat funkci fakturačních měřičů tepla, zaznamenávat jejich stavy. V případě zjištění nefunkčnosti měření spotřeby tepla nahlásí tuto skutečnosti vhodným způsobem objednateli.

          Zhotovitel v rámci svých možností poskytne objednateli na vyžádání i další technickou podporu, pokud ji bude objednatel jako vlastník technologie  potřebovat.  

  

 

 

                                                                                                                                                >>   zpět