DOPORUČENÉ PROVOZNÍ POKYNY, KONTROLY A ZKOUŠKY:

   Provozní zkoušky, kontroly

Pro správný, bezpečný a hospodárný provoz stanice je nezbytné, aby byl chod stanice pravidelně kontrolován. Záznamy o provedených kontrolách a zkouškách nutno uvádět do provozního deníku. Provozní  zkoušky  a  kontroly  se  provádí  v  rozsahu  a četnosti  dle provozního řádu. Provozní řád resp. Místní provozní předpis (MPP) zpracovává majitel resp. provozovatel zařízení na základě technické dokumentace s přihlédnutím k doporučeným normám a platným předpisům a zejména k místním podmínkám.

 Rozsah doporučených kontrol:

 Kontrolujte:

 Těsnost zařízení stanice

            (těsnost všech závitových a přírubových spojů).

 Teploty v potrubním systému

            a)    Venkovní teplotu a teplotu v systému ÚT - porovnejte s nastavenou ekvitermní křivkou 

            b)    Teplotu TUV (doporučený rozsah 50 -  55 0C)

            c)    Teplotu zpátečky primáru resp. teplotní spád primáru

 Tlakové  změny

Standardně  jsou  stanice  navrženy  na  tlakový  spád 100 kPa  na  primární  straně (výpočtový dispoziční tlak pro stanici je uveden v technických datech). Během  provozu se tlakový spád může změnit. Zanesení filtrační vložky se projeví nárůstem tlakového spádu na stanici a snížením tlaku ve vratné větvi.

 Čerpadla, uzavírací ventily a tlakové nádoby

            a)    Netěsnosti

            b)    Hlučný chod ložisek

            c)    Přehřívání elektromotorů

                                                                                                                                                  >>   zpět M top   

 Kontroly, zkoušky a revize v rámci údržby - pravidelně opakované úkony

 KDY                             CO

1 x za 14 dnů

 

- kontrola tlaků a teplot vody v jednotlivých okruzích

- kontrola chodu všech oběhových čerpadel

- celková vizuální kontrola zařízení KPS

 - odvzdušnění rozvodů (pokud nejsou instalovány automatické  odvzdušňovací ventily)

1 x za měsíc

- kontrola těsnosti ucpávek vřeten armatur (dotažení při případných netěsnostech)

 - zkouška průchodnosti pojistných ventilů nadlehčením kuželky (ČSN 06 0830 a ČSN 69 0012)

 - kontrola funkce ručních armatur jejich uzavřením a opětovným otevřením s případnou opravou vadných prvků (neprovádí se u nastavených regulačních armatur

 - kontrola těsnosti trubních rozvodů

1 x za 3 měsíce

 - kontrola nastavené hodnoty na regulátorech

 - kontrola nulové hodnoty manometrů (na tlakové nádobě) porovnáním s údaji kontrolního manometru (ČSN 69 0012)

1 x za 1 rok

 - provozní revize tlakové nádoby stabilní (ČSN 69 0012)

1 x za 2 roky

 - kontrola údajů provozních manometrů (ostatních) a teploměrů porovnáním s údaji kontrolního teploměru, resp. manometru (ČSN 69 0012)

1 x za 3 roky

 - zkouška obsluhujícího personálu tlakových nádob + zdravotní prohlídka (ČSN 69 0012 + vyhl. Min. Zdrav. 49/67)

1 x za 5 let

 - vnitřní revize tlakové nádoby stabilní se zkouškou těsnosti (ČSN 69 0012)

 - zkouška těsnosti expanzních nádob s membránou nebo vakem (ČSN 69 0012)

1 x za 9 let

 - tlaková zkouška tlakové nádoby stabilní (ČSN 69 0012)

na podzim / na jaře

 - odkalení, vyčištění všech filtrů (jinak dle potřeby)

Před topnou sezónou

 - kontrola tlaku vzduchu v expanzní nádobě

 - komplexní zkouška řídícího systému

 - kontrola funkce čerpadel

Dle potřeby

 - kontrola a vyčištění výměníků a zásobníků TUV (odkalení)

                                                                                                                                          >>   zpět M top    

 ÚDRŽBA, PROVOZNÍ ÚDRŽBA:

 Provozní údržba

Případné zjištěné netěsnosti na zařízení je nezbytné neprodleně odstranit. Pokud nepostačí dotažení  těsněného spoje, je nutné těsněný spoj rekonstruovat a provést výměnu těsnící hmoty, ať už plochého těsnění u přírubových spojů nebo u šroubeních, případně konopí, teflonu či speciální těsnící pasty u spojů závitových. Jednotlivé okruhy je nutné pravidelně odvzdušňovat, pokud je to kvůli dispozici technologie nezbytné. Doporučená minimální četnost cca 2x měsíčně, pokud není zařízení vybaveno automatickými odvzdušňovacími ventily. Ale i jejich funkci nutno pravidelně kontrolovat. Po vypuštění a napuštění je nezbytné četnost dočasně přiměřeně upravit. Odkalení primární a sekundární části doporučujeme provádět nejméně 2x ročně, určitě však před začátkem topné sezóny. Spolu s prováděním odkalování  doporučujeme vždy vyčistit i sítka filtrů jednotlivých okruhů. Vyjmuté sítko i celý filtr je nutno řádně propláchnout vodou a vyplavit, resp. mechanicky beze zbytku vyčistit usazené nečistoty. Odkalování přívodu surové vody a zásobníku TUV je nezbytné provádět pravidelně. Doporučujeme četnost 1x měsíčně, což pro většinu případů postačí. V místech s horší kvalitou vody je nezbytné četnost odkalování přiměřeně upravit. Nastavení správného tlaku plynu v expanzní nádobě spolu s kontrolou neporušenosti membrány je nutno pravidelně kontrolovat, nejlépe 1x ročně před topnou sezónou. Stejně tak je třeba provést kontrolu v případě problémů s doplňováním sekundáru. Při kontrole a nastavení je třeba postupovat podle pokynů výrobce tohoto zařízení. Pokud použitý řídící systém nemá v sobě naprogramovanou ochrannou funkci neběžících čerpadel a regulačních ventilů, doporučujeme v mimotopném období pravidelně tzv. „protočit“ neběžící čerpadla a neběžící regulační ventily s pohony. Zamezí se tak případnému zatuhnutí rotorů v čerpadlech, resp. vřeten ventilů v ucpávkách. Doporučená četnost 1x týdně na dobu cca 30 sekund. V rámci provozní údržby je nutné provádět i úkony související s prováděním níže popisovaných kontrol, zkoušek a revizí.

 OPRAVY, SERVIS:

 Opravy

 - po dobu záruční lhůty je třeba kromě běžných provozních úkonů a drobné údržby veškeré závady týkající se zařízení reklamovat u výrobce. Případné akutní havarijní zásahy nutno předem odsouhlasit se zástupcem firmy Cetetherm

- po uplynutí záruční lhůty doporučujeme složitější opravy či modifikace objednat u výrobce firmy Cetetherm, případně je alespoň předem konzultovat

- při případných opravách a výměnách možno použít standardní běžné nářadí (stranové a trubkové klíče, soupravy GOLA, křížové a imbusové nástrčkové typy). Speciální nářadí a přípravky nejsou pro běžné práce zapotřebí.

 Čištění deskových výměníků a zásobníků

V případě potřeby čištění deskových výměníků se čistí obousměrným proplachováním speciální chemikálií vhodné koncentrace, které odolávají všechny materiály ve výměníku použité. Výměníky rozebíratelné se čistí mechanicky, případně i chemicky.

- Chce-li si majitel resp. provozovatel výměníkové stanice čištění výměníků provádět svépomocí, je možné mu dodat na objednání originální  ekologickou čistící chemikálii ve složení vyvinutém k tomuto účelu přímo výrobcem deskových výměníků.

 - V případě potřeby čištění zásobníku TUV bez kontrolních a čistících otvorů je    nezbytné použít také čištění chemickou cestou.      

 

                                                                                                                               >>   zpět M top